26  multimedias

En els malalts asmàtics adults, si la malaltia no està ben controlada, els LABA no s’han de prescriure en monoteràpia. Sempre han d'anar associats a corticosteroides inhalats.