• Imprimeix

Mamografia en dones menors de 50 anys i sense risc addicional

Nota: Aquesta fitxa és una recomanació per a l'ajuda a la presa de decisions en l'atenció sanitària. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari. 

 

  • L'evidència científica ha demostrat l'eficàcia dels programes de detecció precoç (cribratge) de càncer de mama en dones majors de 50 anys, com el que es duu a terme a Catalunya.
  • En canvi, en dones menors de 50 anys sense un risc elevat de patir la malaltia, no s'han demostrat els beneficis de la realització de mamografies de detecció precoç del càncer de mama.
  • Atès que el cribratge de càncer de mama pot tenir efectes adversos (falsos positius, sobrediagnòstic/sobretractament), és important que la població tingui la informació necessària sobre els seus beneficis i limitacions per prendre la decisió de participar-hi.
  • A més, la mamografia és una prova diagnòstica de baix risc però no totalment innòcua. La mamografia és una radiografia d'alta definició de la mama en què s'utilitzen raigs X a dosis molt baixes. Malgrat que les radiacions emeses són força petites a la llarga, però, són acumulatives.
  • La decisió d'iniciar el cribratge per sota dels 50 anys ha de ser una decisió individual que tingui en compte els seus efectes en aquesta edat. Queden excloses d'aquesta recomanació les dones que per motiu d'un risc elevat (síndromes hereditàries, etc.) o de patologia clínica segueixin un protocol específic.

En dones menors de 50 anys sense factors de risc addicional de càncer de mama, no es recomana el cribratge rutinari mitjançant mamografia. La periodicitat del programa de cribratge de càncer de mama (en dones de 50-69 anys) hauria de ser de dos anys.

Més informació

Malgrat el debat sobre l'eficàcia del cribratge de càncer de mama amb mamografia, les últimes revisions sistemàtiques n'han confirmat l'eficàcia en les dones de més de 50 anys. Per això es recomana el cribratge de càncer de mama amb mamografia en dones de 50-69 anys en el marc d'un programa poblacional que segueixi les Guies Europees de garantia de qualitat tal com es realitza a Catalunya. D'altra banda, els efectes adversos que aquest cribratge pot produir (falsos positius, falsos negatius, sobrediagnòstic/sobretractament) fa necessària una valoració del balanç entre els beneficis i potencials efectes adversos abans d'oferir l'oportunitat de participar en un programa de cribratge en el nostre sistema sanitari. Per aquests motius, s'ha d'oferir a la població la informació sobre beneficis, limitacions i efectes adversos per permetre una decisió de participació informada.

En les dones de menys de 50 anys, les incerteses sobre l'eficàcia, el menor benefici absolut a causa d'una menor incidència i una major dificultat tècnica en cribrar dones joves i un balanç entre beneficis i efectes adversos menys favorable que en edats més avançades, donen suport a la recomanació de no cribrar de manera rutinària a les dones de 40/45-49 anys amb un risc poblacional de càncer de mama.

Les dones amb un risc elevat de patir càncer de mama (síndromes hereditàries, càncer familiar, etc.) o amb patologia mamària han de seguir els protocols recomanats en aquests casos. La decisió d'iniciar el cribratge per sota dels 50 anys ha de ser una decisió individual que tingui en compte els possibles beneficis, les limitacions i els efectes d'aquest cribratge en aquesta edat. Queden excloses d'aquesta recomanació, doncs, les dones que per motiu d'un risc elevat (síndromes hereditàries, etc.) o de patologia clínica segueixin un protocol específic. 

Data d'actualització:  04.03.2013